Metoda FMEA – jak ją wykorzystać w zarządzaniu jakością?

analiza fmea

Zarządzanie jakością jest złożonym i skomplikowanym procesem, dlatego by ułatwić ten proces, wciąż opracowywane i wdrażane są coraz to nowe metody. Jedną z nich analiza FMEA. Na czym polega i jakie zalety oferuje jej wdrożenie?

Metoda FMEA — na czym polega?

Najprościej możemy wytłumaczyć FMEA (Failure mode and effects analysis) jako analizę rodzajów i skutków możliwych błędów. Zastosowanie metody FMEA pozwala w dużej mierze wyeliminować wady wyrobu w we wczesnej fazie projektu, bo już na etapie projektowania. Metodę opracowano w latach 50. w USA, początkowo do celów astronautyki. Ogólnie rzecz biorąc, opiera się na analizie związków przyczynowo-skutkowych, której celem jest wychwytywanie usterek i podjęcie działań naprawczych, które pozwolą obniżyć ryzyko ich pojawienia lub je całkowicie wyeliminować. Ta metoda doskonalenia procesów pozwala na ciągle doskonalenie istniejącego procesu i ulepszanie wyrobu dzięki regularnym kontrolom.

Zastosowanie metody FMEA

W efekcie analiza przyczyn i skutków okazała się na tylko skuteczna, że szybko zaczęto ją implementować do wielu różnych rozwiązań. Obecnie najczęściej wyróżniamy takie obszary zastosowań analizy FMEA:

FMEA produktu

Optymalizację produktu FMEA najlepiej przeprowadzić na jak najwcześniejszym etapie, czyli w procesie projektowania wyrobu. Łatwo wtedy dokonać zmian bez ponoszenia kosztownych skutków wad produktu. Kolejnym momentem przeprowadzania analizy FMEA jest przed rozpoczęciem produkcji, choć wtedy wyeliminowanie potencjalnych wad produktu może być ograniczone przez ukończony już projekt. Bardzo rzadko stosuje się FMEA produktu na późniejszych etapach z racji tego, że wprowadzanie zmian jest mocno ograniczone.

FMEA procesu

Analizę potencjalnych wad procesu można przeprowadzać zarówno przed wdrożeniem nowego procesu, jak i w celu optymalizacji już trwającego.

Analiza ryzyka

Pokrótce, w małych i średnich firmach FMEA wykorzystuje się do oceny ryzyka.

Etapy wdrażania FMEA

Etapy analizy FMEA zazwyczaj przebiegają wg ustalonego schematu. Wstępnie, pierwszym elementem dobrej analizy FMEA jest przygotowanie. Na ten etap składają się poszczególne kroki:

  • określeniu, co jest celem analizy FMEA
  • wyznaczeniu członków zespołu
  • wyznaczeniu zakresu analizy
  • dekompozycja analizowanego obiektu
  • zebranie wszystkich niezbędnych danych

W końcu po przygotowaniu przystępujemy do właściwej analizy. Do etapu analizy FMEA należy zaliczyć:

  • analizę jakościową
  • analizę ilościową
  • zaplanowanie działań zapobiegawczych lub działań korygujących
  • wdrożenie wcześniej zaplanowanych działań i czuwanie na ich przebiegiem