Czym jest i kto może skorzystać z dofinansowania KFS na szkolenia?

dotacje na szkolenia

Gdy przedsiębiorstwo chce się utrzymać na rynku i pozostać konkurencyjne wobec innych firm, konieczne jest dysponowanie wyszkoloną, kompetentną kadrą. By jednak osiągnąć ten cel, trzeba zapewnić swoim pracownikom dostęp do wiedzy, najlepiej w formie szkoleń. Co jednak w sytuacji, gdy firma nie dysponuje środkami na dodatkowe szkolenia pracownicze? Rozwiązaniem może być skorzystanie z dofinansowania KFS na szkolenia.

Czym jest KFS?

KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zapewnia pracodawcom wsparcie kształcenia pracowników poprzez dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pozwala to w znaczący sposób ograniczyć nakłady finansowe — od 80% (małe i średnie firmy) do nawet 100% zwrotu kosztów (mikroprzedsiębiorstwa). Dofinansowanie w ramach KFS ma formę pomocy de minimis.

Kto może ubiegać się o skorzystanie ze środków KFS?

O przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może ubiegać się każdy przedsiębiorca, który występuje jako podmiot zatrudniający pracowników (minimum jedną osobę) na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Z dofinansowania szkoleń pracowników może skorzystać mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwo. Przyznawanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego odbywa się przeważnie w pierwszym kwartale roku, a nabór jest bardzo krótki. Minister właściwy ds. pracy ustala dodatkowo priorytety wydatkowania środków w danym roku, a Rada Rynku Pracy ustala pierwszeństwo wydatkowania środków rezerwy, dlatego w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski spełniające te kryteria. Podczas weryfikacji wniosku automatycznie odrzucane są przedsiębiorstwa, które mają zaległości podatkowe w ZUS-ie oraz Urzędzie Skarbowym. Kolejnym warunkiem jest spełnienie kryteriów pomocy de minimis i jednego z aktualnych priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

W ramach pomocy od Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może pokryć częściowo lub całkowicie wydatki poniesione na:

  • szkolenia i kursy, które mają za zadanie podnieść kwalifikacje i pozycję zawodową pracowników
  • niezbędne badania lekarskie lub psychologiczne
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym

KFS finansuje od 80% do 100% kosztów kształcenia, jednak kwota nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak uzyskać dofinansowanie kształcenia?

Dystrybucja środków i rozpatrywanie wniosków należy do zadań Powiatowego Urzędu Pracy. Aby otrzymać środki KFS, należy zwrócić się więc do urzędu pracy właściwego dla regionu, gdzie mieści się siedziba firmy. Warto śledzić, kiedy PUP rozpoczyna nabór, ponieważ czas na składanie wniosków jest przeważnie bardzo krótki, a zainteresowanie bardzo duże. Termin składania wniosków przypada przeważnie raz w roku, w pierwszym kwartale. Ważnym krokiem jest wybór pracowników i odpowiedniej oferty szkoleniowej, adekwatnej do obecnych potrzeb szkoleniowych. Po złożeniu wniosku w terminie czas oczekiwania wynosi przeważnie około 30 dni. Przy decyzji pozytywnej zawiera się umowę pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem pracy i następuje przekazanie środków funduszu na konto bankowe. Po ukończeniu szkolenia konieczne jest dostarczenie do PUP dokumentów poświadczających odbycie szkolenia i uzyskane certyfikaty.